Opći uvjeti poslovanja Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opči uvjeti poslovanja

1.1. Sljedeće se primjenjuje na sve načine rezervacije:

a) Ponuda I.D. Riva Tours-a i rezervacija klijenta temeljit će se na objavljenom opisu ponuđenog paket aranžmana i na svim dodatnim informacijama koje je dostavio I.D. Riva Tours (kao što su klasifikacijske specifikacije, npr.) u obliku u kojem su dostupni klijentu u trenutku njegove rezervacije.

b) Putničke agencije i pružatelji usluga rezervacije nisu ovlašteni od strane I.D. Riva Tours-a da zaključuju ugovore u ime I.D. Riva Tours-a niti pružaju informacije ili jamstva koja na bilo koji način mijenjaju dogovoreni sadržaj ugovora o paket aranžmanu, nadilaze objavljeni opis ili ugovorna jamstva paket aranžmana ili su u suprotnosti s njima.

c) Sve informacije sadržane u vodičima hotela i sličnim dokumentima koje nije objavio I.D. Riva Tours, neće imati obvezujući učinak za I.D. Riva Tours i njegove ugovorne obveze, osim ako se izričito ne dogovori drukčije.

d) Ako se potvrda rezervacije koju je izdao I.D. Riva Tours na bilo koji način razlikuje od rezervacije koju je napravio gost, takva potvrda predstavlja novu ponudu I.D. Riva Tours-a na koju se obvezuje u trajanju od 10 dana. Ugovor o paket aranžmanu zaključit će se na temelju ove nove ponude, pod uvjetom da je I.D. Riva Tours ukazao klijentu na takve izmjene i uredno ispunio svoje predugovorne obveze o informiranju u vezi s tim i pod uvjetom da je klijent isto prihvatio, bilo izričito ili prešutno izvršenjem plaćanja u vezi s tim.

e) Svaka informacija koju je pružio I.D. Riva Tours prije sklapanja ugovora o paket aranžmanu u vezi materijalnih specifičnosti turističkih usluga, cijene paket aranžmana i ostalih dodatnih troškova, uvjeta plaćanja, minimalni broj sudionika putovanja i standardne naknade za otkazivanje - u skladu s člankom 250, pododjeljak 3, brojevi 1, 3 do 5 i 7 EGBGB (Uvodni kod njemačkog građanskog zakonika) - predmet je ugovora o paket aranžmanu osim ako je to izričito dogovoreno drukčije između I.D. Riva Tours-a i klijenta.

f) U vezi s bilo kakvim rezervacijama klijenta napravljenim ne samo za klijenta, već i za i u ime drugih putnika, klijent će biti odgovoran za ugovorne obveze takvih putnika na isti način kao i za svoje ugovorne obveze, pod uvjetom da se klijent izričito obvezao da će preuzeti takve obaveze posebnom izjavom sastavljenu u tu svrhu.

1.2. Sljedeće se odnosi na rezervacije napravljene usmenim, telefonskim i pismenim putem, te e-mailom ili faksom:

a) Putem rezervacije (rezervacija putovanja), klijent - na ugovorno obvezujući način - pruža ponudu I.D. Riva Tours-u o sklapanju ugovora o paketu aranžmanu na koji će biti vezan u trajanju od 3 radna dana.

b) Odgovarajući ugovor o paketu aranžmanu zaključuje se nakon što klijent primi suglasnost od strane I.D. Riva Tours-a u obliku Potvrde rezervacije I.D.Riva Toursa. Po zaključenju ili neposredno nakon zaključenja ugovora o putničkom paketu, I.D. Riva Tours će kupcu pružiti odgovarajući dokument o potvrdi rezervacije koji mora biti u skladu sa zakonskim odredbama koje definiraju potrebne sadržaje takve potvrde rezervacije. Dokument o potvrdi rezervacije izdaje se u obliku i na način koji omogućuje klijentu da čuva ili pohranjuje dokument kao što nalaže I.D. Riva Tours, kako bi mu se moglo pristupiti u svakom trenutku u odgovarajućem vremenskom roku (npr. na papiru ili u obliku privitka e-pošte), pod uvjetom da klijent nema pravo na potvrdu rezervacije u papirnatom obliku sukladno članku 250, odjeljak 6 (1) druga rečenica EGBGB (Uvodni kod njemačkog građanskog zakonika) koji se primjenjuje u slučajevima kada je ugovor o paket aranžmanu zaključen u fizičkoj nazočnosti obiju strana ili u slučajevima kada je sklopljen izvan poslovnih prostora kako je definirano u odjeljku 312b BGB (Njemački građanski zakonik).

1.3. U odnosu na rezervacije koje se vrše elektronski (npr. putem interneta ili aplikacije ili tele medija) primjenjivat će se sljedeće:

a) Klijent je obaviješten o načinu vršenja online rezervacija na internet stranicama ili aplikaciji I.D. Riva Tours-a.

b) U cilju ispravljanja, brisanja ili vraćanja čitavog on-line obrasca za rezervaciju, klijentu će biti dostupne različite funkcije o kojima će klijent biti informiran i upućen o tome putem Interneta.

c) Na Internet stranici ili aplikaciji I.D. Riva Tours-a nalaze se različite jezične mogućnosti koje se mogu koristiti za provođenje postupka rezervacije.

d) Ako se i u mjeri u kojoj se sadržaj ugovora o paket aranžmanu pohranjuje u elektroničkom obliku, klijent će o tome biti obaviješten, kao i o mogućnosti pristupa i preuzimanja pohranjenih podataka u bilo kojem kasnijem trenutku.

e) Aktiviranjem gumba „Izvrši obvezujuću rezervaciju odmah“ (obvezujuća rezervacija uključuje plaćanje pristojbi) klijent šalje I.D. Riva Tours-u obvezujuću ponudu za zaključivanje ugovora o paket aranžmanu koji obvezuje klijenta na rok od tri radna dana od trenutka od kad je klijentova ponuda elektronički pokrenuta u skladu s iznad navedenim postupkom.

f) Odmah nakon toga, klijent će automatski dobiti elektroničku potvrdu o primitku vezanu uz svoju rezervaciju putovanja.

g) Izvršenje rezervacije putovanja aktiviranjem gumba “Izvrši obvezujuću rezervaciju odmah” ne daje klijentu prava na zaključivanje ugovora o paket aranžmanu na temelju predane rezervacije putovanja. I.D. Riva Tours zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju prihvati klijentovu rezervaciju putovanja ili ne.

h) Ugovor o paket aranžmanu zaključiti će se nakon što klijent primi odgovarajuću potvrdu rezervacije od strane I.D. Riva Tours-a koju će I.D. Riva Tours dostaviti u nepromijenjivom obliku i formi.

i) U slučajevima kada se elektronička potvrda rezervacije automatski aktivira i vidljiva je na ekranu odmah nakon što je klijent aktivirao gumb „Izvrši obvezujuću rezervaciju odmah“, ugovor je sklopljen nakon što je klijent primio takvu potvrdu rezervacije, tj. nakon što se ista pojavi na zaslonu bez da ikakva potvrda primitka postane potrebna u vezi s klijentovom rezervacijom putovanja (rezervacija u stvarnom vremenu). U takvim slučajevima klijent se može odlučiti hoće li spremiti elektronički ili ispisati takvu potvrdu rezervacije. U bilo kojem slučaju, obvezujući ugovor o paket aranžmanu će biti sklopljen, bez obzira na to hoće li klijent spremiti ili ispisati potvrdu rezervacije ili neće učiniti ništa od navedenog.

1.4. I.D. Riva Tours ovim putem obaviještava klijenta da, sukladno važećim zakonskim odredbama (članak 312, pododjeljak (7), 312 g, pododjeljak (2), rečenica 1. br. 9 BGB-a - Njemački građanski zakonik), klijent nema pravo na opoziv u vezi s ugovorima o paket aranžmanima koji su sukladno Odjeljcima 651a i 651c BGB-a (Njemački građanski zakonik) sklopljeni na daljinu (tj. putem pisma, brošure, telefona, telefaksa, e-pošte, mobilnog telefona, mobilne tekstualne poruke) kao i putem radijskog emitiranja, televizije i mrežnih usluga). Klijentova zakonska prava na otkazivanje, posebno njegova/njezina prava na otkazivanje sukladno odjeljku 651 h BGB-a (Njemački građanski zakonik) (vidi također Članak 4 ispod) ostaju nepromijenjena. Klijent, međutim, ima pravo na otkazivanje ukoliko je ugovor o paket aranžmanu zaključen izvan poslovnih prostora, osim ako su usmeni pregovori na temelju kojih je naknadno sklopljen ugovor o paket aranžmanu provedeni zbog klijentovog zahtjeva, u kojem slučaju, s druge strane, klijent nema pravo na otkazivanje.

2.1. Prije potpunog ispunjenja svih usluga koje I.D. Riva Tours mora pružiti sukladno ugovoru o paket aranžmanu, I.D. Riva Tours i njegovi agenti mogu prihvatiti isključivo uplate od strane klijenta koje se odnose na cijenu paket aranžmana, pod uvjetom da postoji valjani ugovor u svrhu osiguranja ili jamčenja takvih plaćanja klijenta (Kundengeldabsicherung) koji je u skladu s odjeljkom 651r BGB-a (Njemački građanski zakonik) te da je klijentu dostavljena odgovarajuća potvrda o osiguranju naplate (Sicherungsschein) koji jasno i razumljivo, te na vidljiv način prikazuje ime i kontakt podatke ugovorne strane. Nakon zaključenja ugovora o paket aranžmanu i nakon što se klijentu prethodno dostavi takva sigurnosna potvrda, klijent je obavezan I.D. Riva Tours-u izvršiti avansno plaćanje u iznosu od 20% od cijene paket aranžmana odnosno 25% ukoliko paket aranžman uključuje čarter broda.

Isplata preostalog iznosa dospijeva na naplatu 30 dana prije nego što I.D. Riva Tours započne s pružanjem usluga sukladno ugovoru o paket aranžmanu, pod uvjetom da je prethodno navedena sigurnosna potvrda uredno predana klijentu i da ugovor o paket aranžmanu više ne može biti otkazan zbog razloga navedenih u Članku 4. Rezervacije koje su izvršene u roku kraćem od 21 dan prije početka pružanja usluga sveukupna cijena paket aranžmana plaća se odmah po rezervaciji.

2.2. Ako klijent ne uplati predujam i / ili preostali saldo u skladu s dogovorenim uvjetima plaćanja, unatoč činjenici da je I.D. Riva Tours uredno izvršio svoje zakonom propisane dužnosti i bio spreman i sposoban uredno obavljati ugovorne usluge paket aranžmana, i pod uvjetom da kupac nema zakonsko niti ugovorno pravo zadržavanja takvih plaćanja, I.D. Riva Tours dostavit će klijentu opomenu u kojoj će navesti rok u kojemu klijent mora izvršiti plaćanje dospjelih potraživanja te obavijestiti da će, u slučaju da klijent i dalje ne izvrši svoje obveze, I.D. Riva Tours raskinuti ugovor o paket aranžmanu i naplatiti klijentu naknadu za otkazivanje sukladno ispod navedenim odredbama u Članku 4. I.D. Riva Tours nema pravo na takve postupke ako kupac nije odgovoran za kašnjenje u plaćanju.

3.1. Sve izmjene koje su nužne i vezane su uz materijalne značajke putničkih usluga nakon sklapanja odgovarajućeg ugovora o paket aranžmanu, a prije početka obavljanja odgovarajućih putničkih usluga, dopuštene su samo ako takve izmjene nisu znatne i ne narušavaju cjelokupnu prirodu ugovornih usluga paket aranžmana. Iznad navedeno se ne primjenjuje ako takve izmjene budu nužne iz razloga što je I.D. Riva Tours zlouporabio dobru vjeru.

3.2. I.D. Riva Tours ima obvezu, bez nepotrebnog odgađanja, jasno, razumljivo i vidljivo informirati klijenta o svim izmjenama i dopunama koje se odnose na putničke usluge sukladno ugovoru o paket aranžmanu odmah nakon što I.D. Riva Tours bude obaviještena o razlozima zbog kojih je takva izmjena nužna.

3.3. U slučaju da dođe do bitnih izmjena u vezi s materijalnim značajkama putničkih usluga ili u slučaju bilo kakvih promjena u vezi s posebnim zahtjevima klijenta, klijent ima pravo u primjerenom roku koji je odredio I.D. Riva Tours, prilikom informiranja klijenta o relevantnoj izmjeni ili promjeni, ili prihvatiti izmjenu ili otkazati paket aranžman bez snošenja naknade za otkazivanje ili prihvatiti odredbe alternativnog paket aranžmana, ako je I.D. Riva Tours ponudio takvu alternativu. Ako klijent ne otkaže ugovor o paket aranžmanu u roku koji je odredio I.D. Riva Tours smatra se da je klijent prihvatio izmjene.

3.4. Jamstveni zahtjevi se neće primijenjivati ako su izmijenjene putničke usluge na bilo koji način nedostatne ili nisu propisno ispunjene. Ako su, u odnosu na izmijenjeni paket aranžman ili u vezi s alternativnim paket aranžmanom (pod uvjetom da je I.D. Riva Tours ponudio jednakovrijednu uslugu po pitanju kvalitete i cijene) troškovi koje I.D. Riva Tours snosi niži, I.D. Riva Tours obvezuje se klijentu vratiti iznos razlike u skladu s odjeljkom 651m BGB-a (Njemački građanski zakonik).

4.1. Klijent ima pravo otkazati ugovorne usluge putovanja u bilo koje vrijeme prije početka pružanja usluge od strane I.D. Riva Tours-a. O otkazima se mora obavijestiti I.D. Riva Tours na dolje navedenu adresu ili agenciju koja je u ime I.D. Riva Tours-a s klijentom sklopila ugovor o paket aranžmanu. Radi dostave dokaza, klijentu se preporučuje pismeno slanje obavijesti o otkazu rezervacije.

4.2. U slučaju da klijent otkaže rezervirani paket aranžman prije početka pružanja usluge od strane I.D. Riva Tours-a ili ako gost ne iskoristi usluge putovanja (no show), I.D. Riva Tours nema pravo zahtijevati plaćanje ugovorene cijene putovanja. Umjesto toga, I.D. Riva Tours ima pravo tražiti isplatu odgovarajuće naknade s obzirom na učinjene pripreme i troškove koje je I.D. Riva Tours snosio dok nije primio obavijest o otkazu rezervacije. Takva odgovarajuća naknada izračunava se na temelju ugovorene cijene putničkh usluga. Iznad navedeno se, međutim, ne primjenjuje ako je klijent otkazao rezervaciju zbog razloga koji spadaju pod odgovornost I.D. Riva Tours-a ili ako je otkazivanje uzrokovano neizbježnim, izvanrednim okolnostima na ili u neposrednoj blizini odredišta klijenta, a koje bi značajno narušilo pružanje usluga putovanja ili prijevoza putnika do odredišta klijenta. Okolnosti će se smatrati neizbježnim i izvanrednim, ako ih I.D Riva Tours ne može kontrolirati i ako njihove posljedice ostanu neizbježne unatoč tome što je I.D. Riva Tours poduzeo sve što je u njihovoj moći da ih izbjegnu.

4.3. Niže navedeni standardni troškovi za naknadu štete izračunani su na način da I.D. Riva Tours uredno uzima u obzir sve troškove koji obično ostaju neiskorišteni, kao i sve prihode koji se obično generiraju prodajom neiskorištenih putničkih usluga drugim klijentima ili korištenjem istih na drugi način. Standardni troškovi za naknadu štete primjenjuju se na sljedeći način, ovisno o datumu na koji je I.D. Riva Tours primio obavijest od klijenta o otkazu rezervacije:

a) Hoteli (CRS kod koji počinje slovom „H“), turistička naselja (apartmani, CRS kodovi koji počinju slovom „A“), mobilne kućice (CRS kodovi koji počinju slovom „M“), paket aranžmani koji uključuju let, autobus, vlak , prijevozne i/ili usluge krstarenja osim charter krstarenja (CRS kod koji započinje slovom „K“), kao i ostale usluge koje nisu podložne tome. b) ili c)

 • do 30. dana prije početka rezerviranih usluga 20%
 • od 29. do 22. dana prije početka rezerviranih usluga 25%
 • od 21. do 15. dana prije početka rezerviranih usluga 35%
 • od 14. do 8. dana prije početka rezerviranih usluga 50%
 • od 7. do 4. dana prije početka rezerviranih usluga 60%
 • od 3. do 1. dana prije početka rezerviranih usluga 70%
 • do dana početka rezerviranih usluga ili u slučaju nepojavljivanja („no show“) 80% ugovorne cijene putovanja.

b) Kuće za odmor (vile, kuće i apartmani, CRS kod koji počinje slovima “P” ili “L”):

 • do 45. dana prije početka rezerviranih usluga 20%
 • od 44. do 31. dana prije početka rezerviranih usluga 30%
 • od 30. do 15. dana prije početka rezerviranih usluga 50%
 • od 14. do 8. dana prije početka rezerviranih usluga 60%
 • od 7. do 1. dana prije početka rezerviranih usluga 70%
 • do dana početka rezerviranih usluga ili u slučaju nepojavljivanja („no show“) 80% ugovorne cijene putovanja.

c) Čarter brodova

 • do 90. dana prije početka rezerviranih usluga 20%
 • od 89. do 60. dana prije početka rezerviranih usluga 30%
 • od 59. do 30. dana prije početka rezerviranih usluga 40%
 • od 29. do 22. dana prije početka rezerviranih usluga 50%
 • od 21. do 7. dana prije početka rezerviranih usluga 60%
 • od 6. do 1. dana prije početka rezerviranih usluga 75%
 • do dana početka rezerviranih usluga ili u slučaju nepojavljivanja („no show“) 90% ugovorene cijene putovanja.

4.4. U svakom slučaju, klijent zadržava pravo na dokazivanje da I.D. Riva Tours nije pretrpio nikakvu štetu ili je pretrpio štetu koja je znatno niža od standardne naknade tražene u skladu s gore navedenim standardnim naknadama.

4.5. I.D. Riva Tours zadržava pravo zahtijevati veći konkretno izračunati iznos naknade, pod uvjetom da I.D. Riva Tours dokaže da je imao znatno veće troškove od standardne naknade. U takvom slučaju, I.D. Riva Tours je dužan konkretno odrediti i obrazložiti traženi viši iznos naknade, uredno uzimajući u obzir sve neiskorištene troškove, kao i sve prihode ostvarene prodajom neiskorištenih putničkih usluga drugom klijentu ili iskorištavanjem istih na drugi način.

4.6. U slučaju kada je I.D. Riva Tours dužan refundirati cijenu paket aranžmana zbog otkazivanja od strane klijenta, to će učiniti bez nepotrebnog odgađanja, i to u roku od najviše 14 dana od dana kada je I.D. Riva Tours dobio obavijest o otkazivanju.

4.7. Zakonsko pravo klijenta sukladno članku 651 e BGB-a (Njemački građanski zakonik) da, u neizmjenjivom obliku, traži da umjesto klijenta treća osoba uđe u ugovor o paket aranžmanu, ostaje važeće s obzirom na iznad navedene odredbe.

4.8. Klijentu se savjetuje da sklopi ugovor o osiguranju koje pokriva troškove otkaza rezervacije, kao i ugovor o osiguranju koje pokriva troškove repatrijacije u slučaju bilo kakve nesreće ili bolesti koja se može dogoditi tijekom putovanja.

5.1. Klijent nema pravo zahtijevati izmjenu rezerviranog vremena, mjesta dolaska ili odlaska, smještaja, prijevoznog sredstva kao i mjesta ukrcaja ili izlaska (dopune rezervacije). Ovo se neće primjenjivati ako I.D. Riva Tours ili nije pružio ili je pružio nedovoljne ili netočne podatke klijentu/putniku prije zaključenja ugovora o paket aranžmanu kako je opisano u članku 250, odjeljak 3. EGBGB-a (Uvodni kod njemačkog građanskog zakonika), u kojem slučaju se izmjena rezervacije mora izvršiti besplatno. Ako je dopuna rezervacije moguća i primijenjiva u skladu s zahtjevom klijenta, I.D. Riva Tours, pod uvjetom da se pridržavaju dolje definirane vremenske linije, ima pravo naplatiti naknadu za izmjenu rezervacije po osobi na koju utječe takva zatražena promjena. Ako nije drugačije dogovoreno I.D. Riva Tours će prije prihvaćanja zahtjeva za izmjenom rezervacije, izračunati naknadu za izmjene rezervacije koja se primjenjuje do određenog vremena drugog razdoblja, kako je navedeno u odgovarajućoj kategoriji naknade za otkazivanje iz točke 4.3 gore, a koja će iznosit 25 eura po putniku, odnosno 5% cijene čartera prilikom najma broda.

5.2. Svaki zahtjev klijenta za izmjenu rezervacija koji se zatraži kasnije od iznad navedenog roka, pod uvjetom da je takva promjena uopće moguća, može se primijeniti samo ako klijent otkaže ugovor o putovanju u skladu s Člankom 6. i uvjetima u ovom dokumentu, istovremeno vršeći novu rezervaciju. To se, međutim, ne primjenjuje u odnosu na zahtjeve za izmjenama i dopunama koji imaju samo manje troškove.

U slučaju da iz razloga koji spadaju u putnikov domet odgovornosti i u vezi s kojima putnik nema zakonsko pravo da besplatno otkaže ugovor o putničkom paketu, putnik ne koristi pojedinačne putničke usluge iako su mu iste uredno ponuđene (npr. zbog prijevremenog povratka ili zbog drugih uvjerljivih razloga), putnik nema pravo na proporcionalni povrat povratne ugovorene cijene putnog paketa. I. D. Riva Tours ulaže razumne napore da od svojih dobavljača dobije povrat neiskorištenih troškova u skladu s tim. Takva se obveza ne primjenjuje ako su neiskorištene usluge neznatne.

7.1. I. D. Riva Tours ima pravo otkazati ugovor o paket aranžmanu zbog neuspjeha u osiguravanju minimalne količine rezervacija u skladu sa sljedećim pravilima:

a) Minimalan broj sudionika i krajnji rok u kojemu I.D. Riva Tours može otkazati rezervaciju naveden je u podacima koje je I.D. Riva Tours dostavio prije zaključenja ugovora o paket aranžmanu.

b) Minimalan broj sudionika i krajnji rok u kojemu I.D. Riva Tours može otkazati rezervaciju mora biti naveden i u Potvrdi ili potvrdama rezervacije od I.D. Riva Toursa.

c) I.D. Riva Tours obvezan je bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti klijente o svim otkazima rezervacije koja postanu nužna nakon što se utvrdi da ugovor o paket aranžmanu neće biti izvršen jer nije dosegnut minimalni broj rezervacija.

d) Svako takvo otkazivanje od strane I.D. Riva Tours-a koji je prijavljen unutar 30 dana prije stupanja na snagu ugovora o paket aranžmanu nije dopušteno.

7.2. Ako se iz iznad navedenih razloga usluge paket aranžmana ne izvrše, klijentu će se u potpunosti refundirati sve prethodno izvršene uplate na račun I.D. Riva Tours-a bez nepotrebnog odgađanja. Iznad navedena dredba 4.6 primijenit će se sukladno tome.

8.1. I.D. Riva Tours ima pravo otkazati ugovor o paket aranžmanu s trenutnim učinkom ako, unatoč izričitom upozorenju I.D. Riva Tours-a, putnik i dalje ometa pružanje putničkih usluga ili ako putnik krši ugovor u mjeri koja je dovoljna da opravda otkaz ugovora od strane I.D. Riva Tours-a. To se ne primjenjuje ako putnik krši ugovor zbog nemogućnosti I.D. Riva Toursa da ispuni svoje obaveze informiranja prije sklapanja ugovora o paket aranžmanu.

8.2. Ako I.D. Riva Tours otkaže ugovor iz iznad navedenih razloga imati će pravo tražiti plaćanje sveukupne cijene paket aranžmana. Međutim, bilo koji nepotrošeni iznosi, kao i svaki prihod ostvaren prodajom neiskorištenih putničkih usluga drugim putnicima ili bilo kakav povrat sredstava primljenih od dobavljača putovanja u tom pogledu, odbit će se od zahtjeva I.D. Riva Tours-a.

9.1. Putne isprave/vaučeri

Klijent je dužan obavijestiti I.D. Riva Tours ili putničku agenciju koja je s klijentom zaključila ugovor o paket aranžmanu u ime I.D. Riva Tours-a, ako uredno nije primio putne isprave/vaučere u roku koji je odredio I.D. Riva Tours.

9.2. Prijava neispravnosti

a) Ako su putničke usluge izvedene temeljem ugovora o paket aranžmanu na bilo koji način nedostatne, putnik ima pravo zatražiti ispravak nedostatka.

b) Ako putnik nije prijavio nedostatak usluge na vrijeme, I.D. Riva Tours nije mogla ispraviti taj nedostatak, te putnik neće imati ni pravo na povrat novca sukladno odjeljku 651m BGB-a (Njemački građanski zakonik) niti na naknadu štete sukladno odjeljku 651n BGB-a (Njemački građanski zakonik).

c) Klijent je dužan bez nepotrebnog odgađanja prijaviti ovlaštenim predstavnicima turoperatora I.D. Riva Tours-a na licu mjesta bilo kakav nedostatak putničkih usluga i zahtijevati otklanjanje istih. Ako na licu mjesta nema predstavnika I.D. Riva Tours-a, a prema ugovoru o paket aranžmanu, nije obvezan imati takvog predstavnika na licu mjesta, svi nedostaci putničkih usluga trebaju se prijaviti kontakt osobi kako je priopćeno od strane I.D. Riva Tours-a; putnici će biti obaviješteni o dostupnosti predstavnika ili kontakt osobe I.D. Riva Tours-a na licu mjesta u Potvrdi o rezervaciji putovanja I.D. Riva Tours-a. Putnik, može po vlastitom nahođenju, također prijaviti eventualne nedostatke putničkoj agenciji koja je ugovorila paket aranžman u ime I.D. Riva Toursa-a.

d) Predstavnik touroperatera I.D. Riva Tours zadužen je za otklanjanje nastalih nedostataka u usluzi, međutim, nije ovlašten niti potvrditi nedostatke niti priznati bilo kakve zahtjeve prema I.D. Riva Tours-u.

9.3. Rok prije otkazivanja

Ako klijent /putnik sukladno odjeljku 651l BGB-a (Njemački građanski zakonik) namjerava otkazati ugovor o paket aranžmanu zbog značajnog nedostatka u usluzi definiranog u odjeljku 651 i pododjeljku (2) BGB-a (Njemački građanski zakonik), klijent/putnik mora odrediti odgovarajući rok u kojemu I.D. Riva Tours treba otkloniti prijavljeni nedostatak. Ovo se neće primijeniti ako je I.D. Riva Tours ranije odbio poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje nedostatka ili je potrebno poduzeti hitne mjere za otklanjanje nedostatka.

9.4.Oštećenja i gubitak prtljage tijekom letova; Posebna pravila i rokovi za podnošenje zahtjeva o pravnom lijeku

a) Putniku se savjetuje da, sukladno odgovarajućim propisima o zračnom prometu, svaki gubitak ili oštećenje ili kasnu isporuku prtljage u vezi s obavljanjem letova prijavi bez nepotrebnog odgađanja na licu mjesta zrakoplovnom prijevozniku putem izvještaja o nepravilnostima u provedbi prava vlasništva (P.I.R). Prema međunarodnim ugovorima, aviokompanije i touroperatori imaju pravo odbiti bilo kakvu naknadu pretrpljene štete ako putnik nije propisno ispunio P.I.R. izvještaj. U slučaju bilo kakvih oštećenja prtljage, P.I.R. izvještaj mora biti podnesen u roku od 7 dana, a u slučaju kašnjenja u isporuci prtljage u roku od 21 dan nakon isporuke.

b) Nadalje, gubitak, oštećenje ili zagubljenu prtljagu potrebno je prijaviti I.D. Riva Tours-u, njegovim predstavnicima ili kontakt osobi ili putničkoj agenciji koja je ugovorila paket aranžman u ime I.D. me Riva Tours-a bez nepotrebnog odgađanja. Unatoč predaji takvog izvještaja, putnik je dužan dostaviti P.I.R. izvještaj unutar razdoblja navedenog iznad u odlomku a).

10.1. Odgovornost I.D. Riva Tours-a za nastalu štetu sukladno ugovoru koja nije rezultirala smrtnom ozljedom, tjelesnim ozljedama ili oštećenjem zdravlja osobe i nije nastala zbog nemara ili namjernog ponašanja I.D. Riva Tours-a i njegovih dobavljača ili posrednika, ograničena je na iznos jednak trostrukoj cijeni paket aranžmana. Ova se odredba ne odnosi na zahtjeve temeljene na Montrealskom ili Luftverkehrsgesetz ugovoru (Njemački zakonik o zračnom prometu).

10.2. I.D. Riva Tours ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve prekide u pružanju usluga ni za bilo kakve osobne ozljede ni za bilo kakvu štetu na imovini koja nastane u vezi s uslugama trećih strana koje je I.D. Riva Tours prodao kao agent (npr. izleti, sportska događanja, kazališne karte, izložbe, usluge prijevoza od i do određenih mjesta polaska i odredišta), ako je I.D. Riva Tours u svojim oglašenim publikacijama i svojoj potvrdi rezervacije putovanja na jasan način naznačio takve usluge kao usluge trećih strana, izričito navodeći identitet i adresu ugovornog partnera treće strane za koji je I.D. Riva Tours djelovala kao agent, tako da je klijentu jasno da takve usluge nisu dio ugovora o paket aranžmanu sklopljenog sa I.D. Riva Tours-om. Odjeljci 651b, 651c, 651w i 651y BGB-a (Njemački građanski zakonik) se u ovom pogledu ne primijenjuju.

10.3. I.D. Riva Tours će, međutim, biti odgovoran za štetu nastalu klijentima uslijed kršenja svoje statutarne savjetodavne obveze ili obveze informiranja klijenta ili zbog kršenja svojih organizacijskih dužnosti.

Svi zahtjevi od strane klijenta sukladno Odjeljku 651 i pododjeljku (3) br. 2, 4-7 BGB-a (Njemački građanski zakonik) moraju se predati I.D. Riva Tours-u. Isti se također mogu predati i putničkoj agenciji koja je u ime I.D. Riva Tours-a zaključila ugovor o paket aranžmanu. Zahtjevi navedeni u članku 651 i stavku 3 Njemačkog građanskog zakonika podliježu zastari nakon dvije godine. Zastara počinje teći na dan kad je trebalo doći do završetka pružanja usluga paket aranžmana. Zahtjeve se preporučuje predavati u pisanom obliku.

12.1. U skladu s Uredbom EU o informiranju putničkih komercijalnih letova o identitetu zrakoplovne kompanije, I.D. Riva Tours obavještava klijente prije ili najkasnije u vrijeme odgovarajuće rezervacije o identitetu svakog zračnog prijevoznika koji obavlja usluge u okviru rezerviranog putnog paketa.

12.2. Ako u trenutku rezervacije još nije siguran identitet bilo kojeg zračnog prijevoznika, I.D. Riva Tours ima obvezu identificirati zrakoplovnog prijevoznika koji će u to vrijeme / vjerojatno pružati usluge zračnog prijevoza. Čim se utvrdi koji će avioprijevoznik obavljati uslugu leta, I.D. Riva Tours o tome će obavijestiti klijenta.

12.3. U slučaju bilo kakvih promjena u vezi s obavljanjem usluge prijevoza, I.D. Riva Tours će o tome obavijestiti klijenta bez nepotrebnog odgađanja i što je brže moguće, na odgovarajući način.

12.4. Takozvani “crni popis” koji sukladno Uredbi EU-a nabraja sve zrakoplovne prijevoznike kojima je zabranjen ulazak u zračni prostor država članica EU-a prikazan je na internet stranici I.D.Riva Tours-a, u poslovnom prostoru I.D. Riva Tours-a ili mu se može izravno pristupiti putem Interneta na https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_hr.htm.

13.1. Prije sklapanja ugovora o paket aranžmanu, I.D. Riva Tours obavještava klijente /putnike o potrebi za posjedovanjem putovnice ili vize, kao i o svim službenim zdravstvenim propisima koje treba poštivati u odredišnoj zemlji, uključujući vrijeme koje je obično potrebno za dobivanje relevantnih putnih dokumenata, kao i o svim zakonskim promjenama u tom pogledu.

13.2. Klijent snosi isključivu odgovornost za dobivanje i držanje potrebnih putnih isprava, za obavljanje svih potrebnih cijepljenja na njemu i ostalim putnicima, kao i za postupanje u skladu s bilo kojim relevantnim propisima o carinskoj i deviznoj kontroli. Svi nedostaci koji nastaju kao posljedica klijentovog neuspjeha da se pridržava ovih propisa, kao što su npr. naknade za otkazivanje, snositi će klijent. To se ne primjenjuje ako I.D. Riva Tours o tome nije obavijestila klijenta ili je klijentu pružila nedostatne ili netočne informacije na bilo koji način.

13.3. Ako je klijent zadužio I.D. Riva Tours za pribavljanje potrebnih viza, I.D. Riva Tours nije odgovoran za pravovremeno odobravanje istih od strane nadležnog veleposlanstva ili konzulata, niti za njihovo pravovremeno zaprimanje od strane klijenta, osim ako na taj način I.D. Riva Tours krši bilo koju od ugovornih dužnosti u vezi s tim.

14.1. S obzirom na novo uvedene zakonske odredbe koje reguliraju rješavanje potrošačkih sporova (Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung), I.D. Riva Tours ističe da trenutno ne sudjeluje ni u jednom takvom programu dobrovoljne nagodbe. U slučaju da je sudjelovanje u takvom programu postalo obvezno u daljnjem tijeku nakon tiskanja i objavljivanja ovih uvjeta, I.D. Riva Tours će o tome uredno obavijestiti svoje klijente. U vezi sa svim ugovornim odnosima sklopljenim elektroničkim putem, I.D. Riva Tours ovim se poziva na Europsku platformu za rješavanje sporova http://ec.europa.eu/consumers/odr.

14.2. Za klijente koji nisu državljani država članica Europske unije ili Švicarske, dogovoreno je da će svi pravni i ugovorni odnosi između klijenta i I.D. Riva Tours biti regulirani sukladno njemačkom pravu. Sudske tužbe podnesene od strane klijenata podnose se isključivo nadležnom sudu u mjestu u kojem I.D. Riva Tours ima registrirano sjedište.

14.3. Tužbe koje je I.D. Riva Tours podnio protiv klijenta podnosit će se pred nadležnim sudom u mjestu prebivališta klijenta. U odnosu na tužbe protiv klijenata koji su trgovci u skladu s Njemačkim trgovačkim zakonikom (HGB) ili pravnih osoba građanskog ili javnog prava čije je prebivalište ili registrirano poslovno sjedište ili čije je uobičajeno mjesto boravka bilo u inozemstvu u stranoj državi ili nepoznato u vrijeme podnošenja tužbe, stranke se slažu da će se takve tužbe pokrenuti pred nadležnim sudom u registriranom sjedištu ID Riva Tours-a.

I.D. Riva Tours GmbH
Bahnhofstraße 101, D-82166 Gräfelfing
Telefon: +49 89 23 11 00-0
Fax: +49 89 23 11 00-22
E-mail: info@idriva.com

Direktori: Konstantin Gaitanides, Selimir Ognjenović

Upisano u sudski registar općinskog suda u Muenchenu, pod brojem: HRB 107372